Impacto - шаблон joomla Joomla

Компанията предлага услугата калибриране на средства за измерване в следните видове измервания:

1. Маса – везни, теглилки, дозатори за насипни материали /асфалтови смесители и бетонови възли/ и др.

2. Дължини –плоскопаралелни краищни мерки, еталони за дебелина, шублери, микрометри, ролетки, щрихови мерки, сита за пресевен анализ, измерителни микроскопи и др.

3. Ъгли – ъгломери, квадранти, нивелири и др.

4. Електрически величини – мултимери, амперклещи, волтметри, омметри, амперметри и др.

5. Температура – термометри, термо двойки, вторични уреди и др.

6. Сила и въртящ момент – силоизмерителни уреди и съоръжения, динамометрични ключове и отверки, измерители на въртящ момент и др.

7. Твърдост – еталони за твърдост и твърдомери за метали и неметали.

8. Време (по смисъла на метрологията, а не на метеорологията) – секундомери.

9. Обем и разход на флуиди – обемни съдове и мерници до 50 литра, цилиндри, колби, пикнометри и други, разходомери за вода /водомери/ .

10. Налягане – манометри и вакуумметри.

11. Относителна влажност на въздуха - влагомери

12. Физикохимични и оптични величини - спектрофотометри, рН-метри, кондуктометри и др.

 

 

ЕКСПЕРТНИ ИЗМЕРВАНИЯ В СЪОТВЕТНИТЕ ОБЛАСТИ

 

 

Премахнете излишните разходи.

Ние предлагаме така нареченото промишлено калибриране (factory calibration), напълно достатъчно да удовлетвори изискванията на EN ISO 9000 за проследимост на измерването. Не е необходимо да правите излишни разходи за калибриране на контролно-измервателната апаратура в областта на EN ISO/IEC 17025.

Проверете това в консултация с Вашия вътрешен одитор или орган по сертификация.


Мобилност.

В нашите възможности, с оглед необходимите условия, е да извършваме калибриране на място на клиента.

Това дава на нашите клиенти възможност да не изваждат за дълго време контролно измервателната апаратура от употреба.

Междукалибровъчен интервал.
Ние предлагаме на клиентите си безплатна консултация за определянето на най-добрите междукалибровъчни интервали. По този начин могат да бъдат избегнати незадължителните и скъпи процедури за калибриране.

 

Освен основната дейност калибриране на измервателни уреди, "СИ-Тестинг" предоставя на своите клиенти и следните услуги:

1. Консултации за създаване и въвеждане в действие на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на ЕN ISO/IEC17025 и ISO9000.
2. Изготвяне на наръчник по качеството, основни процедури, формуляри и списъци в съответствие с изискванията на ЕN ISO/IEC17025 и EN ISO9000.
3. Консултация и обучение за изчисляване на неопределеност при изпитвания и измервания.
4. Организиране и провеждане на вътрешен одит и преглед на ръководството от сертифициран одитор.
5. Модернизация на измервателни уреди за повишаване на точноста им чрез предлагане и реализация на иновативни инженерни решения.
6. Ремонт на средства за измерване /когато е възможно/.
7. Профилактика и настройване на средствата за измерване /когато е възможно/.