Impacto - шаблон joomla Joomla

"СИ-Тестинг" е българо-словашка компания основана 2004 г.

От 2013 г. "СИ-Тестинг" ООД е дъщерно дружество на „МЕТРОЛОГИЯ ХОЛДИНГ” Братислава.

Лаборатория „МЕТРОЛОГИЯ” е създадена чрез сливане на две акредитирани лаборатории - Лаборатория „Мерки и теглилки” София и Лаборатория "Q-Test plus" Bratislava. Обединяването повиши обхвата и възможностите за калибриране на лабораторията. С това се увеличиха услугите предоставяни на нашите клиенти.

Дейност
Основната дейност на "СИ-Тестинг" е услуги в областта на метрологията и по-конкретно калибриране и проверка на средства за измерване, и извършване на експертни измервания в съответните области.
Калибрирането на средства за измерване се състои в пряко или косвено сравняване на резултатите, показвани от калибрирания уред с показанията на съответния еталон.
Калибрирането се извършва от лаборатория за калибриране "МЕТРОЛОГИЯ" .
Крайният продукт от извършеното калибриране е издаването на свидетелство /сертификат/ за калибриране. Това е необходимо за осигуряване качеството на на измерване, изпитване и производство на краен продукт. По този начин фирмата, респективно лабораторията гарантира така наречената проследимост на измерванието.

Необходимостта от калибриране е заложена в изискванията на международните стандарти – ISO9001, EN ISO/ IEC 17025:2005, EN ISO17020 и други за осигуряване качеството на производство, услуги, изпитване на продуктите и оценяване на съотвествието.

В компанията са разработени, внедрени и се поддъжат интегрирани системи за управление на качеството в съответствие с ISO9001:2008 и EN ISO/ IEC 17025:2005.
От септември 2005 година "СИ-Тестинг" е сертифицирана по ISO9001 за калибриране, ремонт и поддръжка /профилактика/ на средства за измерване.

 
Калибриране: ОСНОВА ЗА КАЧЕСТВО
КАЧЕСТВО може да се определи като "степен, в която даден продукт или услуга отговаря на изискванията на клиента". За да се гарантира качество на даден продукт често се извършват измервания. Тези измервания са надеждни, когато имат необходимата проследимост. Единственият начин да се гарантират проследими резултати, е да се използват Калибрирани измервателни уреди. Много от системите за качество, като серията на ISO 9000, ISO 17025 и други изискват уредите редовно да се калибрират, с други думи, да бъдат включени в система за калибриране.
 
Персонал
В "СИ-Тестинг" работят мениджъри и инженерно технически персонал със съответното обучение и доказан опит в областта на метрологията.
Персоналът ни, в това число и нашите сътрудници, е с от 5 до 30 години опит в областта на метрологията и системите за управление на качеството.
 
Еталони
Компанията разполага с високоточни еталони, средства за измерване и спомагателно оборудване производство на водещи фирми в бранша. Това, заедно с компетентния персонал, гарантира качество на имерванията.
 
Проследимост:
Референтните еталони, които се използват от лабораторията са калибрирани периодично, с гарантирана директна проследимост до национални еталони.

Ние ползваме услугите на национални институти по метрология, подписали споразумението за взаимно признаване на националните еталони и на свидетелствата от калибриране и измерване CIPM MRA.

Националният център по метрология (НЦМ) на Р. България е един от 39-те института, подписали на 14 октомври 1999 г. Философията на споразумението е: „Веднъж измерени - навсякъде приети”.

Ползваме услугите и на лаборатории за калибриране на високо ниво, акредитирани от национални органи за акредитация страна по Многостранното споразумение на ЕА (MLA) или на ILAC (ILAC-MRA) в областта калибриране.

Помещения
Лаборатория „МЕТРОЛОГИЯ” разполага с подходящи помещения и условия за съхранение и поддържане на еталоните, и за провеждане на измерванията, съответстващи на съвременните изисквания а именно:
  • поддържана температура и постигане на нормиран температурен градиент;
  • контролиран процент на относителна влажност;
  • елиминиране на замърсена електромагнитна среда;
  • елиминиране на замърсена СО2 среда и агресивни съставки във въздуха;
  • елиминиране на вибрации с подходящи фундаменти;
  • контрол, наблюдение и регистрирация (където е необходимо) на параметрите.

Доверие
Подобно на доктора, в който вярвате, на Вас е нужен надежден партньор за калибриране и управление на изпитвателното оборудване.
Само акредитираните лаборатории, използващи акредитирани и потвърдени процедури за калибриране, обезпечават необходимата сигурност.
 
 

Калибрирането на контролно измервателната апаратура през определени интервали, извършено компетентно от лаборатория “МЕТРОЛОГИЯ” е от същественно значение за средствата за измерване, използвани в процесите за обезпечаване на качеството.
За да гарантирате качество и безопасност на вашата работа, трябва да сте сигурни, че контролно измервателната апаратура е в отлично за целта състояние.
Калибрирането през определени интервали от време не само съхранява величината на контролно измервателната апаратура, а и Ви дава необходимата юридическа сигурност и безопасност.

Компетентният партньор
Измерването с калибрирани и проследими контролно-измервателни уреди са важна част от днешните системи по качество.
Нашият спектър от услуги се простира извън самото калибриране. Ние имаме възможност и за настройване на някои средства за измерване при положение, че при калибрирането се установят съществени отклонения. Това става задължително след съгласуване с клиента и изричното му одобрение, както на предприетите действия така и на цената на настройката.